YLEISET EHDOT

Säännökset ja ehdot Stanley Black & Decker Inc./U.SA:n tai kaikkien sen tytäryhtiöiden omistamien, ylläpitämien tai hallitsemien world wide web -sivustojen ("STANLEYn sivustot") käyttämiseksi

LUETTAVA HUOLELLISESTI

Katselemalla, selaamalla ja/tai käyttämällä mitä tahansa Stanley Black & Decker Inc. U.S.A:n (“Stanley Black & Decker”) tai sen tytäryhtiön omistamaa, ylläpitämää tai hallitsemaa (Stanley Black & Deckeriin ja/tai kaikkiin sen tytäryhtiöihin viitataan tämän jälkeen ilmaisulla “STANLEY”) sivua käyttäjä sitoutuu noudattamaan niitä säännöksiä ja ehtoja, jotka tässä esitetään. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja, hänen ei tulisi käyttää STANLEYn sivustoja. Mikäli käyttäjä on tällä hetkellä osapuolena erillisessä kirjallisessa sopimuksessa, joka on tehty Stanley Black & Deckerin tai jonkin sen tytäryhtiön kanssa, ja jossa on näiden säännösten ja ehtojen kanssa ristiriitaisia ehtoja, kyseisen sopimuksen ehtoja sovelletaan kysymyksissä jotka kuuluvat sen vaikutusalueeseen.

SÄHKÖINEN VIESTINTÄ

Vieraillessaan STANLEYn sivustoilla tai lähettäessään meille sähköpostiviestejä käyttäjä harjoittaa kanssamme sähköistä viestintää. Käyttäjä antaa suostumuksensa ottaa meiltä vastaan sähköisiä viestejä. Harjoitamme käyttäjän kanssa viestintää sähköpostitse tai lähettämällä ilmoituksia STANLEYn sivustoille. Käyttäjä antaa hyväksyntänsä sille, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedotteet ja muut viestit, joita lähetämme hänelle sähköisesti, täyttävät kaikki samat lailliset vaatimukset kuin vastaavat kirjalliset viestit.

TEKIJÄNOIKEUS

Kaikki STANLEYn sivustojen sisältö, kuten teksti, grafiikka, logot, kuvakepainikkeet, kuvat, äänileikkeet, digitaaliset lataukset, tietokoosteet ja ohjelmat, ovat Stanley Black & Deckerin, sen tytäryritysten tai näiden sisällöntuottajien omaisuutta, ja ne on suojattu Yhdysvaltain ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki STANLEYn sivustoille kerätyt tiedot ovat Stanley Black & Deckerin (tai sivuston tekijänoikeutta koskevissa tiedoissa ilmoitetun tytäryrityksen) omaisuutta, ja ne on suojattu Yhdysvaltain ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla.

KÄYTTÖ

STANLEYn sivuston katselu luo kopion STANLEYn materiaaleista tietokoneen RAM-muistiin ja/tai kiintolevylle ja/tai proxy-palvelimelle. Käyttäjä on täten oikeutettu katselemaan tätä sivustoa ja tulostamaan sivuja omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöönsä, edellyttäen, että hän ei muokkaa, kopioi, levitä, lähetä, näytä, esitä, toisinna, julkaise, lisensoi, luo johdettuja tuotteita, siirrä tai myy mitään STANLEYn sivuston tietoja, materiaalia, ohjelmia, tulosteita tai palveluja. STANLEYn sivustoilla julkaistuja materiaaleja ei saa millään tavoin kopioida, levittää, julkaista uudelleen, ladata, lähettää tai toimittaa edelleen ilman Stanley Black & Deckerin tai sen asianomaisen tytäryrityksen kirjallista suostumusta.

TAVARAMERKIT

STANLEYn sivustoilla käytetyt ja esitetyt tavara- ja palvelumerkit ja logot ("tavaramerkit") ovat Stanley Black & Deckerin, sen tytäryritysten ja muiden asianosaisten rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Mitään millään STANLEYn sivustolla olevaa ei voida johtopäätöksillä, vastaväitteiden rajoittamisella tai muutoin pitää minkään luvan tai oikeuden myöntämisenä käyttää mitään sivustolla esitettyä tavaramerkkiä ilman tavaramerkin omistajan ennakkoon annettua kirjallista suostumusta. STANLEY, STANLEY lovetun suorakulmion muodossa, BOSTITCH, MAC ja ZAG ovat joitakin Stanley Black & Deckerin ja/tai sen tytäryhtiöiden omistamia rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä ("STANLEYn tavaramerkit"). STANLEYn tavaramerkkejä ei saa käyttää minkään sellaisen tuotteen tai palvelun yhteydessä, joka ei ole Stanley Black & Deckerin tai sen asianomaisen tytäryrityksen valmistama tai valmistettu näiden antamalla lisenssillä.

LINKIT

STANLEYn sivustot voivat sisältää linkkejä muille sivustoille, jotka sisältävät Stanley Black & Deckeristä ja sen tytäryrityksistä riippumattomien organisaatioiden valmistamia, julkaisemia, ylläpitämiä tai muulla tavalla toimittamia tietoja. STANLEY esittää nämä linkit vain käyttäjän mukavuuden vuoksi eikä tue, hyväksy, sertifioi, ylläpidä tai valvo näitä ulkopuolisia sivustoja eikä takaa näillä sivustoilla olevien tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä, vaikutusta, täsmällisyyttä tai oikeaa jaksotusta. STANLEY pidättää itselleen oikeuden poistaa nämä linkit milloin tahansa ja siitä erikseen ilmoittamatta.

Muut osapuolet voivat julkaista linkkejä STANLEYn sivustoille. STANLEY ei vaadi kolmansilta osapuolilta STANLEYn suostumusta ennen STANLEYn sivustoille linkittämistä. Tällaiset linkit eivät kuitenkaan saa sisältää kehyksiä tai muita ominaisuuksia, jotka vääristävät, ilmentävät virheellisesti tai esittävät harhaanjohtavasti STANLEYn sivustolla olevien materiaalien lähteen tai omistajan tai halventavat tai ovat muulla tavoin STANLEYlle haitallisia. STANLEY ei ota mitään vastuuta sellaisten sivujen sisällöstä, jotka sisältävät linkkejä STANLEYn sivustoille eikä anna mitään takuita tai selontekoja mistään näihin sivustoihin liittyvästä. Mitään materiaaleja ei saa lähettää STANLEYn sivustoille ilman STANLEYn nimenomaista kirjallista suostumusta.

TUOTTEET JA HINNOITTELU

Kaikki STANLEYn sivustojen kautta myytävät tuotteet ovat kyseisenä ajankohtana olemassa olevien, kyseisten tuotteiden myynnistä vastuussa olevan yksikön tai tytäryrityksen määrittämien myynnin säännösten ja ehtojen alaisia. Näihin säännöksiin ja ehtoihin johtavat linkit löytyvät kyseisten STANLEYn sivustojen kotisivuilta. STANLEY voi milloin tahansa muuttaa myyntiä, tuotehintoja, määrityksiä ja saatavuutta koskevia säännöksiä ja ehtoja.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

STANLEYN SIVUSTOILLA OLEVA MATERIAALI VOI SISÄLTÄÄ TEKNISIÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI TYPOGRAFISIA VIRHEITÄ. STANLEY VOI MILLOIN TAHANSA TEHDÄ MUUTOKSIA TAI PARANNUKSIA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄMÄN SIVUSTON MATERIAALIT ESITETÄÄN "SELLAISINAAN" ILMAN TAKUITA TAI MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA EHTOJA. STANLEY SANOUTUU IRTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI OLETETUISTA TAKUISTA JA EHDOISTA, SISÄLTÄEN JA RAJOITTUMATTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTEEN, NIMEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN. STANLEY EI TAKAA STANLEYN SIVUSTOJEN SAAVUTETTAVUUTTA, SIVUSTON KESKEYTYKSETÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ KÄYTTÖÄ, VIRHEIDEN KORJAUSTA TAI SITÄ, ETTÄ STANLEYN SIVUSTOILLA TAI NIITÄ PYÖRITTÄVISSÄ PALVELIMISSA EI VOISI OLLA VIRUKSIA, MATOJA TAI MUITA HAITTAOHJELMIA. STANLEY EI TAKAA TAI ANNA MITÄÄN SELONTEKOJA KOSKIEN STANLEYN SIVUSTOJEN KÄYTTÖÄ TAI KÄYTÖN SEURAUKSIA JA/TAI STANLEYN SIVUSTOILLA OLEVIA MATERIAALEJA MITÄ TULEE NIIDEN OIKEELLISUUTEEN, TARKKUUTEEN, AJANTASAISUUTEEN, LUOTETTAVUUTEEN, KÄYTETTÄVYYTEEN TAI MUUHUN NÄITÄ TIETOJA KOSKEVAAN. KÄYTTÄJÄ (EIKÄ STANLEY) VASTAA KAIKISTA TARVITTAVISTA HUOLTO- JA KORJAUSKUSTANNUKSISTA. EDELLÄ ESITETTY RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ, SILLÄ JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA OLETUSARVOISIA TAKUITA JA/TAI VAURIOITA KOSKEVIA RAJOITUKSIA. MILLÄÄN TÄSSÄ KOHDASSA MAINITULLA EI OLE VAIKUTUSTA KÄYTTÄJÄN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN. 

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Vierailemalla tällä sivustolla käyttäjä hyväksyy, että Suomen lakia, huolimatta niiden ristiriidasta lain sellaisten periaatteiden suhteen, jotka määräisivät käytettäväksi muun lainkäyttöalueen lainsäädäntöä, sovelletaan näihin säännöksiin ja käyttöehtoihin sekä kaikenlaisiin erimielisyyksiin, joita saattaa esiintyä käyttäjän ja STANLEYn välillä.

ERIMIELISYYDET

Pakollisten kansallisten tai kansainvälisten lainsäännösten mukaisesti kaikki erimielisyydet käyttäjän ja STANLEYn välillä, jotka koskevat STANLEYn sivustoa tai STANLEYn sivustolla olevaa materiaalia, käsitellään oikeusistuimessa Göteborgissa, Ruotsissa.

SÄÄNNÖSTEN JA EHTOJEN MUUTTAMINEN

STANLEY voi muuttaa sääntöjä ja ehtoja milloin tahansa muokkaamalla tai päivittämällä tätä aineistoa. STANLEYn sivuston käyttö kyseisen muutoksen tai päivityksen toteutumisajankohtana tai sen jälkeen toimii vahvistuksena sille, että käyttäjä on hyväksynyt nämä säännökset ja ehdot muutetussa ja/tai päivitetyssä muodossaan.

EROTETTAVUUS

Mikäli jokin osa näistä säännöksistä ja ehdoista tuomitaan jostain syystä virheelliseksi, mitättömäksi tai käyttökelvottomaksi, kyseinen sopimuskohta tuomitaan erotettavaksi sopimuksesta, ja se ei vaikuta muiden säännösten ja ehtojen sitovuuteen ja käyttökelpoisuuteen.